Kategorier
Uddevallanyheter

Turerna kring badhuset fortsätter – nu 24 miljoner dyrare

För 13 år sedan lyftes frågan upp ett nytt badhus i Uddevalla. Nu är beslutet taget som innebär att den nya simhallen kan påbörjas 2020 och vara klar 2022. Efter senaste beslutet höjdes investeringsramen från 440 miljoner till 464 miljoner.

Frågan om nytt badhus, och var det i så fall ska ligga, har minst sagt varit en långdragen process. Allt började för 13 år sedan när önskemål om ny simhall lyftes av politikerna. När beslutet togs, för tre år sedan, att simhallen skulle byggas i centrala delarna av staden trodde många att frågan hade landat. Men planerna ändrades igen. Från att planen varit att bygga en simhall har de ändrats till att gälla en komplett tävlingshall som håller SM-kvalité på ett nytt område. I centrala Uddevalla ska istället en rekreationsanläggning byggas. För att kunna ha SM-kvalité på simhallen krävdes en utökad investeringsram. Från att tidigare varit på 440 miljoner höjdes det till 464 miljoner. Orsaken var att det krävs 10 simbanor för att en anläggning ska få SM-status och i tidigare förslag fanns bara 8 banor. Med ytterligare två banor var man alltså tvungen att höja budgeten med ytterligare 24 miljoner.

Kritisk opposition

Vid omröstningen av förslaget valde oppositionen att yrka på remiss eftersom de ansåg att frågan inte var tillräckligt utredd. De menade även att 464 miljoner är för lågt räknat och att projektet mycket väl kan bli betydligt dyrare. Elving Andersson (C) menade exempelvis att processen kring badhuset ”genomförts taffligt” och att utredningen har ”för många, stor brister”.

Ytterligare kostnad för tillfälligt badhus

Ett förslag är även att ett tillfälligt badhus används under den tid som det nya byggs upp. Men även det skulle skapa en stor kostnad. SVT anger att byggnaden skulle ”kosta kommunen ytterligare 30 miljoner”.

Kategorier
Uddevallanyheter

Nu ska 200 miljoner sparas i Uddevalla

På grund av att skatteintäkterna i Uddevalla inte följt med i ökningen av utgifterna har kommunen hamnat i en situation då 200 miljoner behöver sparas. Besparingen förväntas ske med hjälp av ny teknik – och mindre personal.

Fram till 2022 ska Uddevalla kommun minska sina utgifter med 200 miljoner. Första steget sker nästa år då besparingar på 80 miljoner genomförs. Det är däremot inte klart ännu var nedskärningarna kommer att ske men till Dagens Nyheter säger ekonomichefen att ”det man ofta drar ner på är personal”. Ett exempel är att det inom utbildningsområdet behöver ske en minskning av kostnader på 75 miljoner. En nedskärning som tydligt kan påverka kommunens samtliga skolor med färre lärare och neddragningar på stöd och hjälp.

Stor oro

Med färre lärare och specialpedagoger skulle en ännu större arbetsbörda läggas på den skolpersonal som redan anser att man inte hinner med. Blir det färre specialpedagoger kommer framförallt de elever som har svårt att klara av skolan att få det ännu tuffare att klara kraven.

Digitalisering ska spara 45 miljoner

Utöver att minska på personalstyrkan ska även digitalisering spara stora summor. Man räknas med att flera administrativa uppgifter ska kunna förenklas genom digitala lösningar vilket därmed skulle spara 45 miljoner per år. Men för att kunna spara krävs utredningar och planering. Kommunen har därför köpt in konsulter för totalt en halv miljon för att få hjälp med planeringen. Peter Larsson, som är kommundirektör, menar att ”utgiften är lätt att försvara”.

Kategorier
Uddevallanyheter

Gymnasielever praktiserar i Indonesien

I slutet av oktober åker tolv gymnasieelever från Uddevalla gymnasieskola till Indonesien för att genomföra APL under fyra veckor. En APL som både ger yrkeskunskap och insikt i hur arbetet utförs i andra delar av världen.

Inom de praktiska gymnasieutbildningarna ingår alltid APL (arbetsplatsförlagd lärande) då eleven får vara med på en arbetsplats inom det yrke man utbildar sig till. Det kan vara allt från att ha APL hos en målare eller snickare till att vara hos en frisör. En lite mer udda APL väntar tolv elever som går vård- och omsorgsprogrammet. Under hösten kommer de genomföra sina fyra veckors APL i Indonesien. I slutet av oktober åker de iväg för att göra praktik inom vårdinrättningar på Bali och Lombok. Under praktiken kommer eleverna jobba på bland annat skolor, cancerhem samt äldreboenden.

Få insikt om andra kulturer

Detta är tredje gången som gymnasiet genomför en resa för utlandsbaserad praktikperiod. En resa som är mycket uppskattad av de elever som följer med. Utöver att fördjupa sina kunskaper inom vårdyrket får eleverna insyn i hur arbetet kan ske i ett annat land samt får ta del av hur man ser på vård och omsorg inom andra kulturer. Kajsa Örtengren som är projektledare säger att praktiken gör att eleverna sedan har lättare att möta personer från andra länder inom vårdinstanser i Sverige. Hon är även en av de som följer med på resan och kan tolka från indonesiska i det fall som engelskan inte räcker till.

Kategorier
Uddevallanyheter

Nytt badhus via samarbete

En rad frågor har stått obesvarade gällande ett nytt badhus i Uddevalla. Under 13 år har ärendet utretts och planer har rivits upp till förmån för nya. Vid en presskonferens presenteras nu resultatet av en helomvändning som öppnar för badhus i SM-kvalité.

Uddevallas badhus har under en längre tid varit i behov av renoveringar för att kunna fungera som det är tänkt. Det nuvarande badhuset byggdes 1974 och dess skick har under flera år ifrågasatts. När man påbörjade samtal om ett nytt badhus, 2006, var det få som anade att ärendet skulle ta 13 år innan man enades.

Initialt önskade flertalet involverade bygga det nya badhuset på samma plats som det tidigare. En av orsakerna till att detta beslut rivits upp var med hänvisning till länsstyrelsens krav om skredsäkringsåtgärder. Förseningen av bygget har nu utmynnat i att en samverkansmajoritet sett sig om efter en ny plats för att uppföra badhuset. Senaste i diskussionen är att badhus skall uppföras vid Rimnersvallens idrottsområde. Det finns logiska kopplingar att välja denna plats som har närhet till flera andra idrottsaktiviteter.

Utöver att man önskar få ett nytt badhus på Rimnersvallen diskuteras även en centralt placerad rekreationsanläggning.